Toon menu
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens?

We hechten veel belang aan uw vertrouwen en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid leggen we precies uit welke gegevens we nodig hebben en hoe we die gebruiken. Daarnaast kunt u ook veel gestelde vragen rond privacy bekijken.
‘We’ zijn de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn (kortweg ‘De Lijn’), een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0242.069.537.
 
Als u uw persoonsgegevens aan De Lijn bezorgt, bevestigt u dat u deze privacyvoorwaarden hebt doorgenomen.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Waarom verzamelt de Lijn mijn gegevens?

Er zijn verschillende redenen:
 • omdat we een contract aangaan met onze klanten
 • omdat we willen communiceren met onze klanten
 • omdat ons bedrijf bepaalde wettelijke taken opgelegd krijgt
 • omdat we bepaalde belangen hebben
Hieronder vindt u per onderwerp meer details over welke gegevens we precies verwerken en waarvoor we die gebruiken. 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Welke gegevens verzamelt De Lijn?

Kort samengevat verzamelen we de volgende soorten gegevens:
 • gegevens die u deelt om u te registreren als reiziger bij de aankoop van een ticket of abonnement. Bijvoorbeeld uw naam, woonplaats, gezinssituatie
 • contactgegevens om u te bereiken via e-mail of sms
 • betaalgegevens bij aankopen via onze website of mobiele app
 • gegevens om uw vervoerbewijs te controleren en wanneer nodig boetes uit te delen
 • gegevens over uw gebruik van onze website en mobiele app
 • reisinformatie zoals de locatie en tijdstip van uw ritten met De Lijn
 • gegevens die u aan De Lijn bezorgt op eigen initiatief. Bijvoorbeeld een CV voor een sollicitatie of een vraag of klacht aan onze klantendienst
We verzamelen geen gevoelige gegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR-wet), tenzij in uitzonderlijke gevallen waarbij we medische gegevens nodig hebben (bijvoorbeeld diensten voor reizigers met een beperkte mobiliteit).
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

De volgende personen of rechtspersonen kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:
 • onze werknemers om hun functie uit te oefenen
 • dochterbedrijven van De Lijn
 • onderaannemers die uw gegevens strikt onder onze instructies verwerken. Een voorbeeld zijn de externe beheerders van software platformen
 • andere aanbieders van openbaar vervoer
 • betalingssystemen om aankopen via onze website of mobiele app te betalen
 • (commerciële) partners van De Lijn, indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven
 • sociale media waarop u zich aanmeldt of die interageren met onze website of mobiele app
 • gerechtelijke, politionele of administratieve autoriteiten als de wet of de omstandigheden dit vereisen
De Lijn zorgt ervoor dat deze ontvangers enkel toegang krijgen tot persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerkingen in kwestie.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Deelt De Lijn mijn persoonsgegevens met landen buiten de Europese Economische Ruimte?

We delen uw persoonsgegevens in de eerste plaats enkel met personen of rechtspersonen die zich bevinden binnen de EER of in landen die een gelijkaardig niveau van privacybescherming bieden als België.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe gaat De Lijn om met gevoelige gegevens?

Gevoelige gegevens zijn gegevens die een extra risico inhouden voor de bescherming van uw privacy. Denk aan gegevens van minderjarigen, uw sociaal statuut, uw verplaatsingsgegevens, …
Voor al deze gegevens bouwen we bijkomende technische en organisatorische maatregelen in. 
Minderjarigen vragen extra aandacht op het vlak van privacybescherming. Als we toestemming nodig hebben van een jongere onder de 13, vragen we dit via een voogd. Daarom kunnen jongeren onder 13 jaar geen account aanmaken. 
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Doet De Lijn aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

We gebruiken uw gegevens niet om beslissingen te nemen die belangrijke gevolgen voor u kunnen hebben. Wel brengen we verschillende gegevensbronnen samen om u communicatie op maat of proactieve aanbevelingen te bezorgen. Denk hierbij aan uw klantenprofiel en reisgedrag. Voor deze gepersonaliseerde diensten vragen we wel eerst uw toestemming.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Op welke manier beschermt De Lijn mijn gegevens?

We hebben een functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, die ons adviseert over de privacyregels en nagaat of we deze naleven.
We stellen uw gegevens enkel beschikbaar aan medewerkers of verwerkers als die strikt noodzakelijk zijn om hun taken uit te voeren.
Voor alle nieuwe verwerkingsprocessen en voor belangrijke bestaande processen voeren we een dataprotectie impactanalyse uit. Hierin gaan we na hoe de privacyregels gerespecteerd worden in het proces, en welke maatregelen allemaal getroffen worden om uw privacy te beschermen.
Verder hebben we gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te kijken, te verbeteren of, in sommige gevallen, uw gegevens te laten wissen. Dit laatste is bijvoorbeeld niet mogelijk als u nog een lopend contract hebt bij De Lijn. 
U heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap (recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens). 
U heeft het recht bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw gegevens.
U heeft tevens het recht zich te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming. 
Is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming? Dan kunt u die toestemming steeds intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.  
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer door een klantenreactie in te dienen; online of door te bellen naar De Lijninfo (070 220 200 – 0,30 euro/minuut).
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, tel: +32 2 427 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
-
<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Bij wie kan ik terecht met vragen of klachten in verband met mijn privacy?

De Lijn heeft een zogeheten Data Protection Officer (DPO) aangeduid, die waakt over de bescherming van privacy binnen De Lijn. U kunt bij deze persoon terecht voor vragen of klachten. Dien hiervoor een klantenreactie in.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

Kan De Lijn dit privacybeleid wijzigen?

Dit privacybeleid kan periodiek wijzigen. Bij grote wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen bijvoorbeeld via onze website of nieuwsbrief. Het meest actuele privacybeleid kunt u steeds terugvinden op onze website. We vermelden onderaan steeds de datum van de laatste wijziging.

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>
Om vervoerbewijzen af te leveren, zijn in de meeste gevallen een aantal persoonsgegevens noodzakelijk voor de afhandeling. Welke persoonsgegevens verwerkt worden, is afhankelijk van het type vervoerbewijs.
 
Abonnementen
 
Welke gegevens en waarom
 
Abonnementen van De Lijn staan op een MOBIB-kaart. Voor het aanmaken van deze kaarten en abonnementen gebruiken we volgende gegevens:
 • naam, voornaam
 • geslacht,
 • geboortedatum
 • adres
 • gezinssamenstelling
 • contactgegevens (gsm, e-mail)
 • foto
 • rijksregisternummer
 • type klant (indien van toepassing: sociaal statuut, handicap)
Al deze gegevens zijn noodzakelijk voor het aanmaken en versturen van een abonnement, het bepalen van het juiste tarief, controleren of u recht heeft op een bepaald abonnement, fraudebeheer, het beheren en actueel houden van ons klantenbestand.
Deze gegevens worden dus verzameld in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst.
 
Oorsprong van de gegevens
 
Deze gegevens verzamelen we bij de aanvrager, op het moment dat een abonnement wordt gekocht. 
Als u een abonnement krijgt via van een derde-betalersysteem, kunnen deze gegevens ook verstrekt worden aan De Lijn door uw werkgever of gemeente.
In sommige gevallen is het ook mogelijk dat u een abonnement krijgt in kader van een specifieke campagne vanuit De Lijn, met als doel om zo veel mogelijk mensen te laten kennis maken met het openbaar vervoer. Deze campagnes kaderen steeds in onze publieke opdracht opgenomen in de beheersovereenkomst tussen De Lijn en de Vlaamse Overheid. 
De gegevens worden aangevuld met of gecontroleerd aan de hand van gegevens uit een authentieke gegevensbron, zoals het rijksregister of de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
Doorgifte van de gegevens
 
Deze gegevens kunnen we doorgegeven aan opdrachtnemers die in opdracht van De Lijn vervoerbewijzen aanmaken of versturen.
Deze gegevens kunnen we ook delen met andere aanbieders van vervoerdiensten of derden. In dit geval geven we  enkel gegevens door als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van het contract, of als u hiervoor expliciet toestemming geeft. Een voorbeeld hiervan is het delen van contractinformatie tussen De Lijn en andere Belgische openbaar vervoermaatschappijen als een klant een multimodaal contract koopt.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen de klant en De Lijn
 
M-vervoerbewijzen (m-ticket, m-card 10 of m-daypass)
 
Welke gegevens en waarom
 
M-vervoerbewijzen worden aan uw account gekoppeld. De gegevens die u opgeeft bij aanmaak van uw account koppelen we dus ook aan uw m-vervoerbewijzen:
 • naam, voornaam
 • e-mailadres
 • geboortedatum 
We verzamelen deze gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de aankoop van een vervoerbewijs. 
Daarnaast houden we ook uw gsm-nummer bij. Dit gebruiken we in het controleproces. 
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen deze gegevens op het moment dat u een account aanmaakt, of waarop u een m-vervoerbewijs koopt.
Krijgt u een m-vervoerbewijs omwille van een derde-betalersysteem? Dan kan uw werkgever uw gegevens ook bezorgen aan De Lijn. 
 
Doorgifte van de gegevens
 
Betalingen van deze producten verlopen via een betaalprovider. Als u een m-vervoerbewijs koopt via een partner van De Lijn, kan deze partner ook gegevens over u verzamelen. Voor deze verwerking is het privacy statement van de partner van toepassing.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
Deze gegevens bewaren we maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen de klant en De Lijn. De Payment Service Provider houdt records van betalingen gedurende 7 jaar bij.
 
Sms-ticket of –dagpas
 
Welke gegevens en waarom
 
Als u een sms-vervoerbewijs koopt verwerken we uw gsm-nummer. Dit is noodzakelijk om een sms te kunnen sturen, en we gebruiken dit ook in het controleproces.
We verzamelen deze gegevens dus in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de aankoop van een sms-product en met het oog op een taak in het gerechtvaardigd belang van De Lijn, namelijk het controleren van de vervoerbewijzen.
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen dit gegeven op het moment waarop u een sms-vervoerbewijs aankoopt. 
 
Doorgifte van de gegevens
 
Voor het versturen van de sms’en doet De Lijn een beroep op een partner. Betalingen van deze producten verlopen via een betaalprovider.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen de klant en De Lijn.
 
Tickets op papier
 
Bij papieren tickets verzamelen of verwerken we geen persoonsgegevens. Papieren tickets kunt u kopen via de kanalen van De Lijn, zoals een Lijnwinkel, maar ook via partners zoals een krantenwinkel of een e-shop. In dit tweede geval kunnen de partners mogelijk persoonsgegevens verwerken in de loop van hun verkoopproces. De Lijn is in deze geen partij, en de voorwaarden van de partner zijn dan van toepassing.
Als u reist met een vervoerbewijs van De Lijn, moet u dit vervoerbewijs activeren voordat u instapt of tijdens het instappen. 
Het is van belang voor De Lijn om te weten waar reizigers gebruik maken van openbaar vervoer, zodat we onder andere onze dienstverlening kunnen aanpassen aan de vraag. De Lijn gaat niet na welke individuele klant waar gebruikmaakt van het openbaar vervoer.
Deze gegevens kunnen we gebruiken voor onderlinge betalingen en om eventuele technische problemen op te sporen. Hiervoor kunnen we gegevens delen met andere openbare vervoermaatschappijen. 
Daarnaast kunnen we deze gegevens voor nog andere doeleinden gebruiken, welke we verderop in dit statement behandelen. 
 
Tenzij u uw toestemming (zie contact en dienstverlening) geeft, gebruiken we deze gegevens gepseudonimiseerd. Dit wil zeggen dat de gegevens niet rechtstreeks meer aan een individu te linken zijn.
De niet-gepseudonimiseerde gegevens bewaren we maximaal 6 maand.
Klachten, suggesties en vragen
 
Welke gegevens en waarom
 
Als u een klantenreactie indient, vragen we uw e-mail om u eenduidig te kunnen identificeren en antwoorden.
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen de gegevens op het moment dat u een klantenreactie indient. Ook opmerkingen via social media worden gecapteerd.
 
Doorgifte van de gegevens
 
De Lijn doet een beroep op partners (RCA en de Vlaamse Infolijn) om klantenreacties te registreren en te beantwoorden.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren de gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen de klant en De Lijn.
 
Cookies
 
Als u de website van De Lijn gebruikt kunnen cookies geplaatst worden. Alle informatie over cookies vindt u in ons cookiebeleid (zie aparte sectie).
 
Locatie via app en website
 
De Lijn vraagt om uw locatie te gebruiken als u de app of website van De Lijn gebruikt. We doen dit zodat u alle functionaliteiten van de website kunt benutten. Zo kunt u bijvoorbeeld een route plannen vanaf uw huidige locatie. We verzamelen deze gegevens enkel als u hiervoor toestemming geeft.
 
Account
 
U kunt op onze website of app een account aanmaken waarin u uw favorieten kan bewaren, abonnementen aankopen, …
 
Welke gegevens en waarom
 
Volgende gegevens worden aan uw online account gekoppeld:
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • naam 
 • favoriete lijnen, haltes, adressen, …
 • mobiel nummer
 • MOBIB-kaartnummer
 • adres(sen)
 • profiel (bijv. motorische of visuele beperking) in het kader van toegankelijkheid haltes (enkel als u hiervoor toestemming geeft)
 • reizigersprofiel (enkel als u hiervoor toestemming geeft)
 • IP adres
De verwerking van deze gegevens en het koppelen van deze gegevens in een account is gebaseerd op uw toestemming. Het geven van deze toestemming is een voorwaarde om een account aan te maken (uitgezonderd profiel-info).
 
Oorsprong van de gegevens
 
U geeft deze gegevens op als u een account aanmaakt en we kunnen deze aanvullen met gegevens uit ons klantenbestand. Als u ervoor kiest om via een social login een account aan te maken zijn de basisgegevens afkomstig van Google of Facebook. In dat geval kunnen ook gegevens terug gestuurd worden naar Facebook of Google. Raadpleeg voor meer informatie hun privacybeleid hierover.
 
Doorgifte van gegevens
 
We delen deze gegevens niet met een derde partij. De accountomgeving is een cloudomgeving. We bewaren deze gegevens dus niet bij ons maar in een cloudplatform.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren uw profiel tot maximaal 5 jaar na het laatste contact.

De Lijn gebruikt cookies en vergelijkbare technieken zoals pixel tags voor haar websites en app. Hierdoor is het bijvoorbeeld makkelijker om uw route te plannen en hoeft u niet steeds opnieuw aan te melden. Dit laat ons ook toe om uw gebruik van onze sites en app te analyseren, fouten op te sporen en de functionaliteit te verbeteren. Dit cookiebeleid beschrijft welke cookies en vergelijkbare technieken we voor welke doeleinden gebruiken.

We passen het cookiebeleid soms aan. Dergelijke veranderingen kunnen onder meer het gevolg zijn van wijzigingen in onze diensten of gewijzigde regelgeving. Deze veranderingen communiceren we via onze website of app en gelden vanaf hun datum van bekendmaking.

Websites en apps die onder ons cookiebeleid vallen

De Lijn maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologie in al haar diensten via het internet, waaronder haar websites, (mobiele) applicaties en toegang tot inhoud van De Lijn. Voorbeelden hiervan zijn ‘De Lijn’ app, delijn.be en dekusttram.be.

Wat zijn cookies precies?

Cookie

 • Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of mobiel apparaat opgeslagen wordt als u de website of app bezoekt. Zo kan een cookie een uniek identificatienummer bevatten om bijvoorbeeld uw browser te herkennen en u aangemeld te houden bij een volgend bezoek . Andere cookies slagen voorkeuren op zoals taalvoorkeur.
 • Sommige cookies zijn tijdelijk (‘sessiecookies’), ze verdwijnen na het afsluiten van de browser. Andere blijven in uw browser (‘permanente cookies’) tot ze vervallen of tot je ze wist. Bv. cookies die onthouden dat je aangemeld bent.
 • Zowel De Lijn als partners waarmee we samenwerken kunnen deze cookies plaatsen.

Pixel tags

Pixel tags zijn grafische bestanden (doorgaans van 1 pixel op 1 pixel) die in een webpagina of e-mail kunnen zitten. Bij het laden ervan kunnen ze bepaalde gegevens registreren zoals je IP-adres.

Waarvoor gebruikt De Lijn cookies?

Samengevat gebruikt De Lijn cookies en vergelijkbare technieken om de volgende redenen:

 • uw ervaring met online diensten eenvoudiger en sneller laten verlopen
 • de werking en inhoud van onze online diensten analyseren en verbeteren door statistieken te verzamelen over gebruik en technische problemen op te sporen
 • uw ervaring aanpassen aan uw profiel en relevante advertenties tonen voor producten en diensten van De Lijn
 • Social media inhoud en functionaliteit aanbieden onze websites

Hierna leest u meer over elk van deze toepassingen.

Noodzakelijke cookies

Deze zijn nodig om onze sites en apps te kunnen gebruiken.

Overzicht cookies

NaamServiceBeschrijvingBewaartermijn
JSESSIONIDDe LijnBijhouden van aangemelde gebruikers om onder andere te vermijden dat u steeds opnieuw moeten aanmeldenSessie
PHPSESSIDDe LijnCommunicatie tussen de webserver en browserSessie
cf7msm_checkContact Form 7Werking van invulformulierenSessie
EU_COOKIE_LAW_CONSENTDe LijnAanvaarden toestemming voor cookies5 jaar

Overzicht cookies

DomeinServiceBeschrijving
cloudflare.comCloudflareHerkennen van mogelijk verdacht verkeer op de website
cloudfront.netCloudfrontBalanceren van de belasting van webservers om pagina’s snel te laden
Googletagmanager.comGoogle Tag ManagerBeheer van pixel tags

Functionele cookies

Deze maken het gebruik van de website makkelijker.

Voorbeelden zijn cookies die:

 • taalkeuze onthouden
 • laatst bekeken lijnen, haltes of zoekopdrachten bewaren

Overzicht

NaamServiceBeschrijvingBewaartermijn
rxvtDynatraceOnthouden van gebruikerskeuzes zoals regioSessie
taalCookieDe LijnOnthouden van taalkeuzeSessie
labelCookieDe LijnTBDSessie
sbt_iSelligentKenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring1 jaar
sbt_pSelligentKenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring1 jaar
sb_*SelligentKenmerken over gebruiker voor personalisatie van de gebruikservaring1 jaar

Overzicht pixel tags

DomeinServiceBeschrijving
.api.here.comHere.comLocatie bepalen van dichtstbijzijnde halte om ritten makkelijker te plannen
siteeuwest.slgnt.euSelligentGebruikservaring aanpassen aan uw voorkeuren en zoekopdrachten

Analyse cookies

Deze analyseren uw gebruik van onze websites en apps. Ze laten ons toe om de functionaliteit te verbeteren of fouten op te sporen.

Overzicht cookies

NaamServiceBeschrijvingBewaartermijn
_hjidHotjarUniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden1 jaar
_hjIncludedInSampleHotjarToegewezen groep bij A/B testenSessie
_gaGoogle AnalyticsUniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden14 maanden
_gat_UA-XXXXXXXX-XGoogle AnalyticsUniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheidenSessie
_gidGoogle AnalyticsUniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheiden1 dag
ai_userMicrosoft Application InsightsAantal gebruikers van Microsoft applicaties meten1 jaar
ai_sessionMicrosoft Application InsightsUniek kenmerk per browser per sessieSessie
dtCookieDynatraceBijhouden van gebruikersactiesSessie
dtLatCDynatraceMeten van responsiviteit op de websiteSessie
dtPCDynatraceBijhouden van gebruikersactiesSessie
dtSaDynatraceInformatie over de interactiviteit van de websiteSessie
rxVisitorDynatraceniek kenmerk per browser om gebruikers te onderscheidenSessie

Overzicht pixel tags

DomeinServiceBeschrijving
usabilla.comUsabillaVerzamelen van klantenfeedback
google-analytics.comGoogle AnalyticsInzicht krijgen in het gebruik van de website
hotjar.ioHotjarInzicht krijgen in het gebruik van de website
dc.services.visualstudio.comVisual StudioApplicaties monitoren en fouten opsporen

Marketing cookies

Deze dienen om uw mogelijke interesse voor producten en diensten van De Lijn te kennen en laten ons toe om gerichte advertenties te tonen op andere websites.

Overzicht

NaamServiceBeschrijvingBewaartermijn
IDEGoogle DoubleclickMeten en verzamelen van kenmerken voor gerichte advertenties13 maanden

Overzicht pixel tags

DomeinServiceBeschrijving
doubleclick.netGoogle DoubleclickRegistreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen op andere domeinen
google.be, google.comGoogle Analytics AudiencesRegistreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen op andere domeinen
MediahuisCxenseRegistreren en meten van acties op de website om de effectiviteit van advertenties te meten en gerichte advertenties over De Lijn te tonen binnen het Mediahuis-netwerk

Cookies voor sociale media

Dankzij deze cookies meldt u makkelijker aan voor uw account van De Lijn en krijgt u toegang tot de sociale media functionaliteit op onze websites en apps.

Overzicht

NaamServiceBeschrijvingBewaartermijn
GPSYoutube (Google)Meting van gebruik op basis van de GPS-locatie van mobiele toestellenSessie
VISITOR_INFO1_LIVEYoutube (Google)Inschatting bandbreedte6 maanden
YSCYoutube (Google)Uniek kenmerk per browser om bij te houden welke video’s van Youtube u gezien heeftSessie

Kan ik cookies uitschakelen?

U kan cookies op elk moment wissen in de browser van uw apparaat. Elke browser heeft specifieke instellingen via welke u cookies kan beheren. Hieronder ziet u per browser hoe dat gaat. Let wel: mogelijk werkt de site of app daarna niet meer zoals u verwacht.

Het Business-portaal maakt het mogelijk voor derde-betalers zoals bedrijven, scholen en gemeenten om abonnementen van reizigers aan te vragen en te beheren.

Welke gegevens en waarom

Gebruikers van het Business-portaal maken een account aan via volgende gegevens:

 • Weergavenaam
 • Land 
 • Professionele contactgegevens (gsm, e-mail) 

We gebruiken deze gegevens enkel om de diensten van het portaal beschikbaar te maken en gebruikers te authenticeren. Voor een overzicht van de gegevens van begunstigde abonnees verwijzen we naar sectie ‘Vervoerbewijzen uitreiken en het klantenbestand beheren’.

Oorsprong van de gegevens

Gebruikers van delen deze gegevens bij het aanmaken van een account.

Doorgifte van de gegevens 

We delen deze gegevens niet met een derde partij. De accountomgeving is een cloudomgeving. We bewaren deze gegevens dus niet bij ons maar in een cloudplatform. 

Bewaartermijn van de gegevens 

We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen de gebruiker van het Business-portaal en De Lijn.

Welke gegevens en waarom 

Bij contactloze betalingen registreert De Lijn volgende gegevens: 

 • Het nummer van uw betaalkaart, in een volledig versleuteld en dus onleesbaar formaat, en de vervaldatum van uw betaalkaart 
 • Informatie over de betaling zelf, die betaaldienstverleners gebruiken om de betaling af te handelen
 • Reisgeschiedenis van uw ritten met contactloze betalingen, die u steeds zelf kan raadplegen dankzij ons portaal

Oorsprong van de gegevens 

We verzamelen deze gegevens op het moment dat u een rit valideert met uw betaalkaart. 

Doorgifte van de gegevens 

Zoals bij elke betaling met uw kaart, ontvangen betaaldienstverleners gegevens over uw betaling om deze correct af te handelen. De Lijn deelt geen additionele informatie met deze partijen zoals de details van uw rit. Onze medewerkers worden ondersteund door onderaannemers die uw gegevens enkel en alleen onder onze strikte instructies en voorwaarden van De Lijn verwerken. 

Bewaartermijn van de gegevens 

We bewaren uw betaalgegevens en reisinformatie op basis van contactloze betalingen tot 13 maanden na het gebruik van uw kaart, tenzij u een openstaande schuld heeft. Na deze periode wordt de link tussen uw kaartnummer en andere transactiegegevens losgekoppeld. Op basis van uw recht op verwijdering (zie ‘hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?’) kunnen we deze loskoppeling tussen kaartnummer en transactiegegevens ook eerder uitvoeren. Let wel: op dat moment verliest u de mogelijkheid om een aanrekening te betwisten.

De Lijn voert controles uit op voertuigen om na te gaan of reizigers een geldig vervoerbewijs bijhebben en of ze dit correct gebruiken (bijvoorbeeld de verplichting om bij het instappen een MOBIB-kaart te registreren). Daarnaast kunnen lijncontroleurs boetes uitschrijven voor het veroorzaken van overlast op en rond het voertuig en het verstoren van de dienstverlening.
 
Welke gegevens en waarom
 
We verzamelen de volgende gegevens als u een boete krijgt:
 • naam, voornaam
 • geboorteplaats en –datum
 • nationaliteit
 • identiteitskaartnummer
 • rijksregisternummer
 • geslacht
 • nummerplaat (als het om een overtreding met een voertuig gaat)
 • adres
 • ingeval van een minderjarige: naam, voornaam, adres van ouders, geboortedatum van de voogd of personen die instaan voor de minderjarige
 • gsm-nummer 
 • vorige overtredingen
 • abonnementsgegevens (ook van andere vervoermaatschappijen)
 • rekeningnummer (betaling van het verschuldigde boetebedrag)
 • beslissing van DAB betreffende de beweerde overtreding (seponering, boete opleggen, …)
 • e-mailadres
 • plaats van controle (busnummer, lijnnummer, halte)
Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw identiteit te controleren en het boetedossier af te handelen. Dit staat ook beschreven in de Algemene Reisvoorwaarden van De Lijn. Reizigerscontrole en het uitschrijven van administratieve boetes is een taak die kadert in het gerechtvaardigd belang van De Lijn en die decretaal verankerd wordt.
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen deze gegevens via het opvragen van uw identiteitskaart en verifiëren en/of vullen ze aan met de gegevens uit het rijksregister. Als het over een verkeersovertreding gaat, kunnen we uw identiteit ophalen uit de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).
 
Doorgifte van de gegevens
 
We kunnen deze gegevens delen met de politie en met de deurwaarder.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
De bewaartermijn van deze gegevens is wettelijk bepaald. Deze termijn bedraagt 5 jaar na het afsluiten van een boetedossier, tenzij dit behandeld werd door een deurwaarder. In dat geval moeten de gegevens tot 10 jaar bewaard worden.
In het kader van lopende politionele en gerechtelijke onderzoeken vragen de bevoegde instanties soms bij ons gegevens op. Dit kan gaan over alle gegevens die we over onze klanten hebben, zoals (maar niet beperkt tot) correspondentieadres, validaties, camerabeelden, etc. We geven deze gegevens door als dit binnen het wettelijke kader is toegelaten.
De Lijn doet op verschillende manieren onderzoek en analyses op de reizigerspopulatie. Dit om bijvoorbeeld een doelgroepenbeleid te voeren, aan prijsdifferentiatie te doen, ons aanbod maximaal op de vraag te kunnen afstemmen, etc. Daarnaast gebruiken we de analyses ook om ons vervoernet te optimaliseren. Tenslotte zijn wij verplicht om te rapporteren aan onze stakeholders over bepaalde doelgroepen en over de doelstellingen die opgenomen zijn in de beheersovereenkomst. Om deze doelstellingen te bereiken gebruiken we persoonsgegevens als input voor analyses. De resultaten van deze analyses en rapporten bevatten uiteraard geen persoonsgegevens.
 
Welke gegevens en waarom
 
De Lijn kan alle gegevens die ze heeft over haar klanten gebruiken in analyses. Dit gaat bijvoorbeeld over de gegevens uit het klantenbestand, gegevens over gebruik van vervoerbewijzen, etc. 
De analyses kaderen in het gerechtvaardigd belang van De Lijn of in een wettelijke opdracht van De Lijn. Het is immers voor onze organisatie van groot belang om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van onze klanten. Bij het uitvoeren van dit onderzoek respecteren we maximaal de persoonlijke levenssfeer van klanten.
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen deze gegevens in de looptijd van uw klantenrelatie met De Lijn.
 
Doorgifte van de gegevens
 
De Lijn doet soms een beroep op verwerkers voor marktonderzoek. In dat geval maken we  passende contractuele afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens.
We geven rapporten en analyses soms extern door, bijvoorbeeld aan de Vlaamse Overheid. Dergelijke rapporten bevatten nooit persoonsgegevens over individuen.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
Rapporten voor marktonderzoek en –analyse bevatten geen persoonsgegevens. Voor het bewaren hiervan ligt er geen maximum termijn vast.
We nemen Belbusklanten op in een apart klantenbestand.
 
Welke gegevens en waarom
 
We houden volgende gegevens bij van belbusklanten:
 • naam, voornaam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mail
 • indien van toepassing: details over gezondheid. Bijv. type rolstoel
 • laatste 10 reservaties
Deze gegevens zijn nodig in het kader van het contract met de klant, om de dienst te kunnen uitvoeren en ervoor te zorgen dat een geschikt voertuig ter beschikking staat.
We houden de laatste 10 reservaties bij om een nieuwe reis efficiënter te kunnen boeken. 
 
Oorsprong van de gegevens
 
We verzamelen deze gegevens bij uw eerste belbusreservatie.
 
Doorgifte van gegevens
 
We kunnen deze gegevens doorgeven aan partijen die in onze opdracht ritten uitvoeren.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar na het laatste contact tussen u en De Lijn.
Welke gegevens en waarom
 
We verzamelen de volgende gegevens: 
 • schoolgegevens (naam, adres, instellingsnummer)
 • leerlinggegevens (voor- en familienaam, adres woon-/opstapplaats, geboortedatum, onderwijsniveau, type, opleidingsvorm en opleiding, wel/geen rolstoel) 
 • vervoergegevens (startdatum, aantal km, vervoervorm en -frequentie)
 • aanvraaggegevens (invoer- en behandeldatum, nummer, beslissing, afwijking, dossierbehandelaar): in geval van buitengewoon onderwijs
Oorsprong van de gegevens
 
De gegevens zijn afkomstig van de scholen en/of het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).
 
Doorgifte van de gegevens
 
We kunnen deze gegevens doorgeven aan partijen die in opdracht van De Lijn ritten uitvoeren.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We houden de gegevens bij zolang een leerling recht heeft op leerlingenvervoer.
Op publiek toegankelijke plaatsen van De Lijn, zoals op voertuigen, in Lijnwinkels, … kunnen camera’s hangen. 
 
Welke gegevens en waarom
 
We gebruiken camera’s voor drie mogelijke doeleinden:
 • bewakingsdoeleinden (zoals beschreven in de camerawet)
 • doorstroming
 • reizigerstellingen 
Deze verwerking kadert in de uitvoering van een taak van algemeen belang, namelijk het bevorderen van de veiligheid in en rond de voertuigen en gebouwen van De Lijn.
 
Doorgifte van de gegevens
 
We kunnen de gegevens doorgeven aan de politie.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren de beelden van camera’s op voertuigen maximaal 72 uur op de harde schijf van de camera, daarna worden ze overschreven. Camera’s op stelplaatsen bewaren de beelden maximum 1 maand.
 
We lezen de beelden enkel uit en bewaren ze als er een beveiligingsincident gebeurt
Welke gegevens en waarom
 
We verzamelen volgende gegevens als u een profiel aanmaakt om te solliciteren:
 • naam
 • geboortedatum 
 • e-mail
We verzamelen volgende bijkomende gegevens als u solliciteert voor  een specifieke functie:
 • geslacht
 • adres
 • telefoonnummer 
 • gevolgde opleidingen 
 • cv
 • eventueel kopie van rijbewijs
 • eventueel kopie van identiteitskaart
 • eventueel kopie van diploma
Oorsprong van de gegevens
 
U verstrekt de gegevens als sollicitant. Ook interimkantoren kunnen ons deze gegevens doorsturen.
 
Doorgifte van de gegevens
 
We delen deze gegevens niet met derden.
 
Bewaartermijn van de gegevens
 
We bewaren uw gegevens als sollicitant maximaal 1 jaar na de sollicitatie, tenzij de sollicitatie succesvol is. Dan nemen we de gegevens over in ons personeelsbestand.
Layout aanpassen:
<Pas uitlijnen afbeelding aan>
<Pas positie afbeelding aan>

<Voeg een paragraaftitel toe>

Versie 3 - Publicatiedatum: 8 juli 2020

<Voeg downloadbare bestanden toe>
<Voeg knoppen toe>